La marca comercial AirLiving® amb número de registre N0433033, amb denominació social Jesús Liz Lacambra i amb CIF/NIF 48018915K i domicili a Rambla del President Lluís Companys 14, esq. 1-1, 43005 Tarragona” (d’ara endavant, “airliving.es”) posa a la seva disposició un servei de compra en línia que li permetrà comprar els articles i serveis disponibles a la nostra botiga en línia. A continuació, li convidem a revisar les condicions generals de venda (d’ara en endavant, “CGV” o “Condicions Generals de Venda”) que regulen les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquesta Pàgina Web. En aquest sentit, l’ús d’aquesta Pàgina Web constitueix, en allò que li sigui aplicable, la seva acceptació d’aquestes condicions generals de venda. No obstant això, si té algun dubte sobre aquestes, pot posar-se en contacte amb el nostre servei d’Atenció al Client via mail a info@airliving.es o per telèfon al 620184418.

Aquestes condicions generals han estat elaborades de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic i el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Les condicions generals de venda (CGV) que figuren a continuació regiran totes les comandes que realitzin a través de la nostra botiga en línia tant consumidors com empresaris.

Són consumidors o usuaris les persones físiques que actuïn amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió.

Són també consumidors les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que actuïn sense ànim de lucre en un àmbit aliè a una activitat comercial o empresarial. Es considera empresari a tota persona física o jurídica, ja sigui privada o pública, que actuï directament o a través d’una altra persona en el seu nom o seguint les seves instruccions, amb un propòsit relacionat amb la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió.

Pel que fa als empresaris, les presents CGV també s’aplicaran a les futures relacions comercials, encara que no fem cap referència expressa a elles. No acceptarem condicions generals pròpies dels nostres clients que siguin empresaris i que complementin o contradiguin les nostres. Aquestes condicions generals alienes només passaran a ser components del contracte sempre que les hagis acceptat expressament.

ARTICLE 1. INFORMACIÓ GENERAL I DE CONTACTE

La titularitat d’aquesta Pàgina Web l’ostenta Jesús Liz Lacambra, persona física, amb NIF 48018915K, amb domicili social a Rambla del President Lluís Companys, 14 esq. 1-1, 43005 (Tarragona). Amb telèfon de contacte: 620184418 i correu electrònic info@airliving.es

ARTICLE 2. OBJECTE

El propòsit de les presents CGV és, d’una banda, informar els possibles compradors de les condicions i modalitats en les quals l’airliving.es procedeix a la venda i lliurament dels productes sol·licitats i, per una altra, definir els drets i obligacions de les parts en el marc de la venda de productes per part d’airliving.es al client (d’ara endavant, el “Comprador”). Les presents CGV s’aplicaran, sense restricció ni cap reserva, a totes les vendes de productes que airliving.es ofereix a través de la Pàgina Web.

Per consegüent, el fet de realitzar una comanda de productes oferts per a la venda en la Pàgina Web d’airliving.es comporta per al Comprador la plena i total acceptació de les presents CGV, el coneixement previ de les quals a la realització de la comanda reconeix el Comprador.

Airliving.es es reserva en tot moment la possibilitat de modificar unilateralment les presentis CGV. No obstant això, les CGV aplicables a la Comanda seran aquelles que el Comprador hagués acceptat en el moment de realitzar la Comanda.

Les presents CGV es completaran amb les condicions generals d’ús de la Pàgina Web i amb les disposicions de la Política de Privacitat i la Política de Cookies.

ARTICLE 3 – FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE I COMANDES

3.1 Tarifes

El preu de venda, indicat en euros, dels productes oferts en la Pàgina Web d’airliving.es serà el preu vigent en el moment de realització de la comanda (d’ara endavant, “Comanda”. S’entén com a Comanda allò que es descriu en el punt 3.4 de les presents CGV). El preu de venda dels productes que apareix en la Pàgina Web podrà en tot moment ser modificat per airliving.es sent el preu que aplicarà a la compra el que apareix en pantalla en el moment de la realització de la Comanda. Aquest preu serà l’aplicable en el marc de la venda a distància.

El preu inclou els costos d’enviament a tot el territori espanyol, excepte a les Illes Canàries. Les diferents modalitats de lliurament i enviament s’estableixen en l’apartat 5.1 de les presents CGV i es recordaran en la Pàgina Web; les modalitats d’enviament podran en tot moment ser modificades per airliving.es. Per tant, airliving.es recomana als compradors consultar periòdicament les CGV que figurin en la Pàgina Web.

Els preus inclouran l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), l’Impost General Indirecte Canari (IGIC) o l’Impost sobre la Producció, els Serveis i la Importació (IPSI) que, en el seu cas, pogués correspondre i resultarà aplicable en la data de la Comanda d’acord amb la normativa vigent. Qualsevol modificació del tipus aplicable repercutirà automàticament en el preu dels productes que airliving.es embeni en la Pàgina Web.

3.2 Característiques dels productes

El Comprador podrà seleccionar un o diversos productes d’entre les diferents categories ofertes per airliving.es en la Pàgina Web.

Sense perjudici de les Comandes realitzades pel Comprador, airliving.es podrà en tot moment modificar l’assortiment de productes oferts per a la seva venda en la Pàgina Web, especialment, a conseqüència de restriccions vinculades als seus proveïdors.

De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador tindrà la possibilitat, amb caràcter previ a la Comanda, de conèixer en la Pàgina Web d’airliving.es les característiques fonamentals dels productes que desitgi adquirir.

Els productes compliran els requisits de la legislació espanyola en vigor. Airliving.es no assumirà cap responsabilitat en el supòsit d’incompliment de la legislació del país diferent a Espanya on s’importés el producte (p. ex. en cas de prohibició del producte, etc.). Correspon al Comprador verificar davant les autoritats locals del país diferent d’Espanya els límits aplicables per a la importació i ús dels productes i serveis que vulgui adquirir.

Per a qualsevol consulta relativa als productes o per a consultes complementàries o sol·licituds d’assessorament, el Comprador pot posar-se en contacte amb l’equip d’Assessors d’airliving.es trucant per telèfon al Servei d’Atenció al Client al 620 18 44 18 des d’Espanya.

3.3 Disponibilitat

Els productes mostrats en la Pàgina Web seran vàlids mentre romanguin anunciats en la mateixa i, en tot cas, fins a la fi d’existències. En el cas de productes que no es trobin en els nostres magatzems, la validesa de les ofertes presentades per airliving.es estarà subjecta a la disponibilitat dels productes. En el moment de realitzar la Comanda, aquest oferirà al Comprador informació que, en principi, hi hagi sobre la disponibilitat dels productes. Atès que aquesta informació prové directament dels nostres proveïdors, excepcionalment podran produir-se errors o modificacions, no tenint el Comprador la informació real fins al moment de la compra.

En tot cas, en el supòsit d’absència total o parcial de disponibilitat dels productes amb posterioritat a la realització de la Comanda, s’informarà per correu electrònic al Comprador, al més aviat possible, de l’absència de disponibilitat del producte i de l’anul·lació total o parcial de la seva Comanda.

En cas d’anul·lació total de la Comanda:

– La Comanda del Comprador quedarà automàticament anul·lat i si no hagués realitzat el pagament no es realitzarà cap càrrec contra el seu compte bancari.

– El Servei d’Atenció al Client d’airliving.es es posarà en contacte amb el Comprador per a informar-lo de l’anul·lació de la seva Comanda i oferir-li la possibilitat de renovar la Comanda, amb l’excepció del producte no disponible.

– En cas que ja hagués realitzat el pagament, la comanda podrà ser anul·lat sempre que aquest no hagi sortit de les instal·lacions d’airliving.es, en aquest cas es reemborsarà al Comprador l’import total de la comanda al més aviat possible. En cas que la comanda ja estigués preparat, el comprador hauria de rebutjar el lliurament i córrer amb les despeses d’enviament.

– El Servei d’Atenció al Client d’airliving.es es posarà en contacte amb el Comprador per a informar-lo de l’anul·lació de la seva Comanda i oferir-li la possibilitat de renovar la Comanda.

En cas d’anul·lació parcial de la Comanda:

– La Comanda del Comprador quedarà validat i es carregarà en el seu compte bancari l’import íntegre de la Comanda.

– Es farà lliurament al Comprador dels productes disponibles.

– Es reemborsarà al Comprador el preu del producte sol·licitat que no estigués disponible, al més aviat possible.

3.4 Comanda

La realització d’una Comanda equival a l’acceptació de les presents CGV, les estipulacions previstes en l’Avís Legal, així com declara haver llegit i coneix la Política de Privacitat i la Política de Cookies, sense perjudici de les condicions particulars que les Parts poguessin acordar.

El Comprador tindrà possibilitat de comprovar els detalls de la seva Comanda i de corregir els possibles errors.

A partir del moment en què el Comprador confirmi la seva Comanda prement sobre la icona «Confirmar i pagar» (d’ara endavant, la “Comanda”) es considerarà que ha acceptat amb coneixement de causa el contingut i les condicions de la Comanda en qüestió i, en concret, les presents Condicions Generals de Venda, el fet que la seva Comanda implica per a ell una obligació de pagament, els preus, volums, característiques, quantitats i terminis de lliurament dels productes oferts per a la venda i sol·licitats pel Comprador.

Una vegada validada aquesta fase i preparat la comanda, el Comprador ja no podrà anul·lar la seva Comanda. La venda tindrà caràcter definitiu (a reserva de l’exercici pel Comprador del seu dret de desistiment en les condicions previstes en l’article 6 de les presents Condicions Generals de Venda). La Comanda serà confirmada per airliving.es mitjançant l’enviament d’un correu electrònic al Comprador (el “correu electrònic de confirmació de Comanda”).

Es remetrà al Comprador, un segon correu electrònic en el moment de l’expedició de la seva Comanda.

Airliving.es recomana al Comprador conservar aquests dos correus electrònics. El Comprador queda informat que els dos citats correus electrònics li seran remesos a l’adreça de correu electrònic que hagués proporcionat per a la seva identificació durant el procés de registre, amb anterioritat a la realització de la Comanda.

D’altra banda, airliving.es NO assumeix cap responsabilitat en cas d’error en la introducció de l’adreça de correu electrònic o de no recepció del correu electrònic de confirmació de Comanda. En aquests casos la venda tindrà caràcter definitiu, excepte en cas d’anul·lació de la Comanda per part d’airliving.es, especialment en el supòsit de productes sense disponibilitat. No obstant això, el Comprador podrà exercir el seu dret de desistiment en les condicions previstes en l’article 6 de les presents Condicions Generals de Venda.

Una vegada cobrat l’import de la Comanda, es remetrà, en cas de sol·licitar-lo el Comprador, un correu electrònic amb la seva factura electrònica.

De conformitat amb la normativa aplicable, airliving.es es reserva el dret de refusar o anul·lar per causa legítima qualsevol Comanda en el qual el nombre de productes o l’import a abonar (per una única comanda o per diverses comandes acumulades) o altres elements manifestin de manera que evidenciï el desenvolupament per part del Comprador d’una activitat econòmica relacionada amb els productes sol·licitats o, amb caràcter general, qualsevol Comanda anormal conforme a la jurisprudència aplicable al cas.

Finalment, airliving.es reserva el dret a suspendre o anul·lar l’execució i/o lliurament d’una Comanda, amb independència de la seva naturalesa i grau d’execució, en cas d’impagament o de pagament parcial dels imports deguts pel Comprador, en cas d’incidències en el pagament o en cas de frau, consumat o en grau de temptativa, relacionat amb la utilització de la Pàgina Web d’airliving.es, incloent el frau comès amb motiu d’anteriors Comandes.

ARTICLE 4 – PAGAMENT

4.1 Mitjans de pagament – Targetes bancàries

Els mitjans de pagament a través dels quals es pot comprar en la Pàgina Web són targeta bancària, PayPal i transferència bancària. Les targetes bancàries acceptades en la Pàgina Web d’airliving.es són les següents: Visa, Mastercard i American Express.

Tots els titulars de targetes bancàries estan subjectes a comprovacions de validació i autorització per l’emissor de la targeta. Si l’emissor de la targeta de pagament del comprador denega, o per qualsevol motiu no autoritza el pagament al nostre favor, ja sigui amb caràcter previ o posterior a un pagament, no respondrem de cap retard o falta de lliurament.

Si ha triat PayPal com a forma de pagament, per a poder pagar l’import haurà de tenir o obrir-se un compte de PayPal i autenticar-se amb les seves dades d’accés. Durant el procés també haurà d’acceptar les condicions i termes propis de PayPal. El pagament es realitzarà automàticament a través de Paypal. Se li oferirà més informació sobre aquest tema durant el procés de comanda.
 

4.2 Modalitats de pagament

Totes les Comandes han d’abonar-se en euros, inclosos tots els impostos i drets obligatoris. Els costos bancaris correran, en el seu cas, per compte del Comprador (incloent el supòsit de reemborsament).

4.3 Seguretat en les operacions de pagament

A fi de garantir la seguretat dels pagaments realitzats amb targeta bancària, el Comprador haurà de comunicar a airliving.es el criptograma visual (CVV) que figura sobre el revers de la targeta bancària utilitzada pel Comprador.

En el marc de la lluita contra el frau en Internet, les dades relatives a la Comanda del Comprador podran ser comunicats als tercers habilitats per llei o designats per airliving.es, a l’únic efecte de verificar la identitat del Comprador, així com la validesa de la Comanda, del mitjà de pagament emprat i del lliurament previst.

Una vegada completat aquest control, airliving.es es reserva el dret a exigir fotocòpia del document d’identitat del Comprador i/o qualssevol altres dades relatives a la identitat del Comprador. El Comprador disposa d’uns drets que li confereix la normativa de protecció de dades personals segons el que es preveu en la Política de Privacitat de l’e-commerce.

Airliving.es empra una eina de pagament segur denominada REDSYS i oferida per “Comercia Global Payments, Entitat de Pagament S.L” amb web https://www.comerciaglobalpayments.com. La seguretat del pagament descansa en l’autenticació del Comprador i en la confidencialitat de la totalitat de les dades. Per a garantir aquesta seguretat, l’eina empra tècniques criptogràfiques contrastades i compleix els requisits establerts en les diferents regulacions bancàries aplicables a Espanya.

ARTICLE 5 – LLIURAMENT I RECEPCIÓ

5.1 Disposicions generals

Els productes sol·licitats pel Comprador conforme al que es disposa en les presents CGV podran ser lliurats o recollits, a elecció del Comprador, de la següent manera:

– En l’adreça que el Comprador hagués indicat com a adreça de lliurament per a la corresponent Comanda (d’ara endavant, “Adreça de lliurament”). Airliving.es només realitza lliuraments a Espanya incloses les Illes Balears. També es realitzen lliuraments a Illes Canàries amb un cost addicional que s’ha de consultar. No s’efectuen enviaments a Ceuta i Melilla.

– Si el Comprador de la Comanda està absent en l’adreça facilitada en el moment de lliurament d’aquests, l’empresa de transports intentarà lliurar de nou el paquet el dia hàbil següent, després d’haver informat degudament de la incidència al destinatari per SMS, email i/o un avís d’arribada en la bústia postal.

– En cas que el destinatari estigui absent una segona vegada en el domicili facilitat durant el procés de compra, el comprador o el destinatari de la Comanda, rebrà un avís d’arribada, un email i/o un SMS, informant que la seva Comanda estarà disponible perquè vagi a recollir-lo durant els 15 dies posteriors en la seu de l’empresa de transport corresponent

– Si en el termini de 15 dies posteriors a comptar des del segon intent de lliurament infructuós, el paquet serà retornat a airliving.es i els diners reemborsats al Comprador, mitjançant qualsevol mitjà de pagament, segons elecció d’airliving.es, despeses de devolució i d’enviament prèviament deduïts.

– No s’admetrà reclamació alguna relativa al lliurament quan el paquet figuri com lliurat, a l’efecte del qual tindrà caràcter fefaent el sistema informàtic (identificació) del transportista.

5.1.1 Cost d’enviament de la Comanda

Les Comandes no tindran cap cost si són superiors a trenta (30 €) euros, en cas de comandes inferiors a aquesta quantitat, el cost de l’enviament serà el determinat en el moment del resum de la compra.

5.2 Anomalies, danys o paquets deteriorats

5.2.1 Disposicions generals

Es recomana al Comprador, o al destinatari de la Comanda, comprovar en el moment del lliurament l’estat exterior del paquet i els productes.

En cas d’anomalia relacionada amb el paquet (paquet danyat, paquet obert, restes de líquids, etc.) o relativa a l’o els productes sol·licitats (producte(s) que manca(s), producte(s) danyat(s)), el Comprador haurà de seguir imperativament el procediment que correspongui, d’entre els descrits a continuació (en els articles 5.3.2 i 5.3.3 de les presents Condicions Generals de Venda), a l’estat de la Comanda. L’incompliment del procediment adequat exclourà la possibilitat de recurs contra el transportista i contra airliving.es. En concret, el Comprador no podrà exigir cap reemborsament. El Comprador, o el destinatari de la Comanda, no podrà tampoc exigir d’airliving.es la reposició dels productes sol·licitats.

Igualment, el Comprador o el destinatari de la Comanda tindrà la possibilitat de cridar al Servei d’Atenció al Client d’airliving.es per a conèixer les modalitats per a la devolució del (de els) producte(s) danyat(s). El Comprador estarà en aquest cas obligat a seguir el procediment per a la devolució de productes danyats que li hagués estat indicat pel Servei d’Atenció al client d’airliving.es. En cas contrari, el Comprador no podrà exigir el reemborsament o la substitució dels productes afectats.

5.2.2 Procediments d’obligat compliment en cas de paquet danyat

En cas d’incidència constatada en presència de l’empresa transportista:

– Rebutjar el lliurament i posar de manifest de manera clara i detallada l’incident.

– Indicar el motiu del rebuig del lliurament en el Servei d’Atenció al Client airliving.es.

En cas d’incidències constatades sense presència de l’empresa transportista:

Comunicar l’anomalia al Servei d’Atenció al Client de airliving.es a través dels següents mitjans:

– Correu electrònic: info@airliving.es

– Telèfon: 620 18 44 18

La notificació d’incidències i la formulació de reclamacions han de realitzar-se al més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 3 dies hàbils des del lliurament del producte

5.2.3 Procediments d’obligat compliment en cas de producte que manca o danyat

El Comprador haurà de comunicar l’absència o degradació del producte al Servei d’Atenció al Client d’airliving.es a través dels mitjans especificats en l’apartat anterior. El Servei d’Atenció al Client d’airliving.es podrà sol·licitar qualsevol dada relativa a la identitat del Comprador o destinatari de la Comanda i procedir a quantes verificacions anessin necessàries per al cas.

5.3 Terminis de lliurament

Els terminis de lliurament comencen a comptar des de l’enviament del correu electrònic de confirmació de la Comanda, excepte per a pagaments amb transferència bancària que començaria a comptar a partir de la recepció de la transferència per part d’airliving.es i seran els que es comuniquin al comprador abans d’efectuar i confirmar la compra. En el cas dels productes DuctFIT® de Clean Air Spaces el termini mitjà de lliurament serà de 4 a 7 dies laborables, en el cas de Airvia Medical® el termini mitjà de lliurament serà de 7 a 10 dies laborables. El termini màxim de lliurament per a qualsevol producte d’airliving.es és de 30 dies des de la confirmació de la seva comanda.

En el cas que s’excedissin els terminis màxims de lliurament per qualsevol causa diferent de força major, el Comprador tindrà la possibilitat d’anul·lar la seva Comanda.

ARTICLE 6 – DRETS I TERMINIS DE DESISTIMENT

6.1. Dret i termini de desistiment legal

6.1.1. Termini per a l’exercici del dret de desistiment legal

De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador disposarà de 14 dies naturals des de la recepció de la comanda per a desistir d’aquest. Per a això el Comprador ha d’informar a info@airliving.es per escrit i retornar els productes immediatament, en el mateix estat i embalatge en què van ser rebuts. Quan ens informi ens ha de fer constar:
 Número de comanda
 Data de la comanda
 Data de recepció
 Nom del client
 Domicili del client

Ha de tenir en compte que vostè haurà de fer-se càrrec dels costos de transport.

El client podrà retornar els productes sempre que es trobin en perfectes condicions i no hagin estat utilitzats especialment béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament. 

L’abonament de qualsevol devolució es farà efectiu a través del mateix mètode utilitzat per al pagament, en un termini màxim de 15 dies naturals, a partir de la data que consti en el comprovant de l’empresa de transport, que es retiri la mercaderia.

Cap estipulació en aquest contracte afectarà de cap manera les disposicions imperatives en matèria de consumidors. Si Vostè no és un Consumidor, Vostè renuncia expressament al seu dret de desistiment.

6.1.2. Productes exclosos del dret de desistiment legal

De conformitat amb la normativa aplicable, el dret legal de desistiment no podrà exercir-se en el cas de Comandes relatives a:

– El subministrament d’articles que haguessin estat desprecintados després del lliurament i que no puguin ser retornats per motius d’higiene o de protecció de la salut.

– El subministrament de productes frescos de consum immediat

Per consegüent, el Comprador queda advertit del fet que no podrà fer valer el seu dret legal de desistiment respecte d’articles desprecintados pel Comprador la comercialització del qual per part d’airliving.es comportés riscos per motius d’higiene o de protecció de la salut dels consumidors (p. ex.: productes per a la cura, maquillatge, productes de consum immediat, aliments, etc.).

6.1.3. Conseqüències de l’exercici del dret legal de desistiment

Quan els productes siguin susceptibles d’acollir-se al dret legal de desistiment, el Comprador que exerciti el seu dret de desistiment en les condicions previstes en el present article, tant en relació al termini com en les modalitats de devolució dels productes, podrà obtenir el reemborsament de la suma abonada per l’adquisició dels productes retornats. La devolució de la suma abonada haurà de fer-se sense major demora, i en tot cas, abans de CATORZE (14) dies naturals des de la data en què la web airliving.es va ser informat del dret de desistiment per part del Comprador.

6.1.4. Despeses

De conformitat amb la normativa aplicable, les despeses de devolució dels productes correran per compte del Comprador, excepte en el cas de disconformitat dels productes lliurats amb la Comanda (i en aquest cas les despeses de devolució correran per compte d’airliving.es).

6.2. Modalitats d’exercici del dret legal de desistiment

6.2.1. Disposicions generals aplicables a totes les modalitats de devolució

Els productes deuran obligatòriament ser retornats a airliving.es en un estat apropiat per a la seva comercialització (productes en perfecte estat, acompanyats pel seu embalatge original, accessoris, prospecte, etc.) en un termini màxim de catorze (14) dies des de la data de la seva recepció. No s’acceptaran les devolucions de productes que es produeixin amb posterioritat a aquest termini.

Els productes han d’anar acompanyats del número de Comanda, és responsabilitat del Comprador embalar els productes de manera que arribin correctament a les instal·lacions d’airliving.es.

En el cas que el Comprador s’hagués beneficiat en la Pàgina Web d’una oferta per compra, per la qual tingués dret, en determinades condicions, a un o diversos productes oferts com a contrapartida a la seva Comanda, i que a conseqüència del seu exercici del dret de desistiment perdés el dret a aquesta oferta; el Comprador haurà de retornar, juntament amb els productes afectats pel desistiment, l’o els productes d’oferta que hagués rebut com a contrapartida de la seva Comanda perquè airliving.es pugui prendre en consideració la seva sol·licitud de desistiment.

Podrà exigir-se la responsabilitat del Comprador en cas de depreciació del producte com a resultat de la manipulació del mateix diferent de la manipulació necessària per a establir la naturalesa, característiques i, en el seu cas, bon funcionament dels productes.

6.2.2. Devolució als punts de recollida de l’empresa de transport

A més de les condicions establertes en l’article 6.3.1 de les presents Condicions Generals de Venda, el Comprador que desitgi exercir el seu dret legal de desistiment, retornant un producte per missatgeria / paqueteria, haurà de respectar les següents instruccions:

– Utilitzar l’embalatge original per a la devolució de l’o els productes afectats.

– A través dels punts de recollida indicats per l’empresa de transport.

airliving.es no acceptarà enviaments per missatgeria o paqueteria a ports deguts.

En el cas que el Comprador no demostrés efectivament haver assegurat el dipòsit del producte davant el transportista o en l’establiment, els riscos associats a la devolució del producte correran per compte del Comprador.

ARTICLE 7 – GARANTIES

7.1. Garanties legals

Tots els productes a la venda en la Pàgina Web estan coberts per la garantia legal de conformitat amb la normativa aplicable i per la garantia contra vicis ocults, que permet al Comprador la devolució sense despeses dels productes defectuosos o no conformes que se li haguessin lliurat.

7.1.1 Garantia legal de conformitat

De conformitat amb la normativa aplicable, airliving.es està obligada a lliurar productes que siguin conformes amb el contracte, responent de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. Respondrà igualment pels defectes de conformitat que resultin de l’embalatge, de les instruccions de muntatge o instal·lació, quan la mateixa corregués pel seu compte en virtut del contracte o hagués estat realitzada sota la seva responsabilitat.

Per a ser conforme al contracte, el producte deu:

– Ser apte per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus;

– Ajustar-se a la descripció realitzada pel venedor i posseir les qualitats del producte que el venedor hagi presentat a través de la Pàgina Web;

– Presentar la qualitat i que el Comprador pugui amb fonament esperar, tenint en compte les declaracions públiques fetes per l’airliving.es, en particular en la publicitat o en l’etiquetatge. Així mateix, airliving.es no quedarà obligat a aquestes declaracions si demostra que desconeixia i no cabia raonablement esperar que conegués la declaració en qüestió, que aquesta declaració havia estat corregida en el moment de celebració del contracte o que aquesta declaració no va poder influir en la decisió de comprar el producte.

– Presentar les característiques definides per mutu acord entre les parts o ser adequat per a qualsevol ús específic pretès pel comprador, posat en coneixement del venedor i que aquest últim hagués acceptat.

L’acció resultant de defectes de conformitat prescriu als DOS (2) anys a comptar des del lliurament del bé.

7.1.2 Garantia legal per vicis ocults

De conformitat amb la normativa aplicable, airliving.es estarà obligada a la garantia pels defectes ocults que tingués el producte venut, si ho fan impropi per a l’ús a què se’l destina, o si disminueixen de tal manera aquest ús que, d’haver-los conegut el Comprador, no l’hauria adquirit o hauria donat menys preu per ella.

L’acció resultant dels vicis ocults ha de ser exercida pel comprador en el termini dels SIS (6) mesos posteriors al descobriment del vici ocult.

En el context de la garantia legal per vicis ocults, airliving.es i/o els seus proveïdors es comprometen, prèvia avaluació del vici ocult, a:

– A reemborsar la totalitat del preu del producte retornat o

– A canviar l’article, si així ho desitja el client

7.1.3 Exclusió de les garanties

Queden exclosos de la garantia els productes modificats, reparats, integrats o afegits pel Comprador. La garantia no s’aplica als productes que haguessin sofert deterioració durant el transport o a conseqüència del seu mal ús.

7.2 Modalitats d’execució de les garanties legals

Quan es tracti de la garantia legal de conformitat, el Comprador:

– Disposa d’un termini de DOS ANYS, a comptar des del lliurament del bé, per a exercir l’acció;

– Pot optar entre la reparació o la substitució del bé, sense perjudici de les condicions sobre despeses establertes en la normativa aplicable;

– Està dispensat de presentar prova de l’existència del defecte de conformitat del bé durant els sis mesos següents al lliurament del bé.

– Conservar la factura de compra i/o l’albarà de lliurament de la Comanda.

La garantia legal de conformitat s’aplica amb independència de qualsevol altra garantia comercial consentida.

Per a qualsevol reclamació relativa a les garanties legals, el Comprador haurà de posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client a través dels mitjans especificats en aquestes CGV.

Les presents disposicions no exclouen el dret de desistiment previst en l’article 6 anterior.

Graus o afegits pel Comprador. La garantia no s’aplica als productes que haguessin sofert deterioració durant el transport o a conseqüència del seu mal ús.

7.3 Conseqüències de l’execució de les garanties

En el marc de la garantia legal de conformitat, airliving.es es compromet, a elecció del Comprador:

– A substituir el producte per un altre idèntic en funció de les existències disponibles, o

– A reemborsar el preu del producte quan la substitució del mateix resultés impossible.

En el context de la garantia legal per vicis ocults, airliving.es es compromet prèvia avaluació del vici ocult, a elecció del Comprador:

– A reemborsar la totalitat del preu del producte retornat, o

– A reemborsar una part del preu del producte quan el Comprador opti per conservar el producte

ARTICLE 8 – SIGNATURA I PROVA

Airliving.es treballa per la protecció de les dades personals dels seus clients garantint un elevat nivell de seguretat; no obstant això, el Comprador deu igualment participar en la protecció de les seves dades personals. En concret, el Comprador ha de mantenir la seguretat de les seves transaccions en línia, per exemple, no comunicant a ningú el seu identificador (adreça de correu electrònic del Comprador) i/o la seva contrasenya, i canviant periòdicament la contrasenya. En aquest sentit, airliving.es no assumeix cap responsabilitat per la divulgació de les dades relatives al Comprador a qualsevol persona que fes ús de l’identificador (adreça de correu electrònic del Comprador) i/o de la contrasenya d’aquest.

Referent a això, la utilització de l’identificador (adreça de correu electrònic del Comprador) i/o de la contrasenya del Comprador seran prova de la seva identitat i de l’exigibilitat, en el moment de la validació de la Comanda, dels corresponents imports.

Airliving.es no assumeix, en cap cas, cap responsabilitat per l’ús fraudulent d’aquestes dades. La comunicació del número de targeta bancària i la validació definitiva de la Comanda serviran com a prova de l’acceptació de la citada Comanda i de l’exigibilitat dels imports compromesos per a la reserva dels productes que figurin en la Comanda. Els registres informàtics, conservats en els sistemes informàtics d’airliving.es i dels seus associats, es consideraran prova de les comunicacions, Comandes i pagaments realitzats entre les Parts.

ARTICLE 9 – ATENCIÓ Al CLIENT / SERVEI DE MEDIACIÓ

Per a qualsevol informació addicional, consulta relacionada amb l’estat d’una Comanda o d’una devolució, o reclamació relacionada amb una Comanda, pot posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client de airliving.és per telèfon 620 18 44 18 durant l’horari d’atenció 8-20 hores de dilluns a divendres o ben enviat un correu electrònic a l’adreça info@airliving.es

ARTICLE 10 – RESPONSABILITAT

10.1 Capacitat

Amb anterioritat a la realització de la seva Comanda, el Comprador declara comptar amb capacitat legal plena per a obligar-se en virtut de les presents Condicions Generals de Venda. Per consegüent, en el cas que una persona que no disposés de capacitat legal fes una Comanda d’articles en la Pàgina Web d’airliving.es, els responsables legals d’aquesta persona (especialment, pares o tutors) assumiran la responsabilitat íntegra per aquesta Comanda i, en concret, hauran de satisfer el preu d’aquest.

10.2 Limitació de responsabilitat

La responsabilitat d’airliving.es per les obligacions establertes en les presents Condicions Generals de Venda no podrà exigir-se quan l’incompliment d’aquestes obligacions fos atribuïble a fets de tercers, fins i tot quan aquests fets fossin previsibles, a la culpa del Comprador o a l’esdeveniment d’una circumstància de força major, conforme queda definida en la jurisdicció aplicable, o de qualssevol altres circumstàncies que raonablement escapessin al control exclusiu d’airliving.es. La informació disponible en la Pàgina Web és manifestada sense cap garantia, ni implícita ni expressa, respecte de la seva integritat, exactitud, actualitat, absència d’infracció, disponibilitat, fiabilitat o exhaustivitat de les dades, productes, accessoris o serveis que apareguin en la Pàgina Web d’airliving.es o sobre la idoneïtat dels mateixos per a l’ús que el Comprador projecti fer d’aquests. Airliving.es DECLINA TOTA RESPONSABILITAT PELS DANYS, DIRECTES I INDIRECTES, PREVISIBLES O NO, SOFERTS AMB MOTIU DE LA UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB. EN EL CAS QUE QUEDÉS ESTABLERTA LA RESPONSABILITAT D’airliving.es PER PERJUDICIS SUPORTATS PEL COMPRADOR IMPUTABLES EN EXCLUSIVA A la REALITZACIÓ DE COMANDA, AQUESTA RESPONSABILITAT ES LIMITARÀ A l’IMPORT DE LA COMANDA QUE EL COMPRADOR HAGUÉS ABONAT A airliving.es.

ARTICLE 12 – MISCEL·LÀNIA

12.1 Invalidesa parcial

Si una o diverses de les disposicions de les presents CGV fossin considerades invàlides o declarades invàlides per aplicació de qualsevol llei, reglament o a conseqüència de decisió definitiva d’una autoritat competent, les restants estipulacions conservaran íntegrament la seva vigència i abast.

12.2 Exclusió de renúncia

El fet que qualsevol de les Parts no exercís els drets que li assisteixen en cas d’incompliment per l’altra Part de qualsevol les obligacions que li imposen les presents CGV no podrà ser interpretat com la renúncia davant futurs incompliments de l’obligació de què es tractés.

12.3 Llei aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació de l’Estat espanyol. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

Els consumidors que resideixin a la Unió Europea i hagin tingut algun problema en les seves compres en línia en la Pàgina Web, podran utilitzar el Sistema de la Unió Europea per a la resolució extrajudicial de Litigis en línia accedint a la web:

– https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=es.

12.4 Vigència

Les CGV s’aplicaran durant tot el període en què romanguin en línia els productes oferts per “airliving.es” amb denominació social Jesús Liz Lacambra i  amb NIF 48018915K i fins al venciment dels terminis de garantia. En tot cas, les disposicions de la “article 10. Responsabilitat” es mantindran en vigor després de l’extinció de les CGV.

Abrir chat
1
WhatsApp AirLiving
Bienvenido a AirLiving👋🏻
¿En qué podemos ayudarte?
Cart
  • No products in the cart.